Tuesday, November 23, 2010

Holiday Knitting Days

Holiday Knitting Days-Wednesday, Nov. 24, 10-12noon, Charlotte's; Friday, Nov. 26, 1-3pm Tower Starbucks.